Thursday , April 24 2014
Թեժ Լուր
  • ԹեԺ գիծ

    ԹեԺ գիծ

    Ճանապարհների վիճակի, անցանելիության, մաքրման, նորոգման աշխատանքների ընթացքի մասին առաջնային տեղեկատվությունը տրամադրում է ՀՀ տրանսպորտի և ... Read More »